Tuesday, August 28, 2007

သင့္အားလိုအပ္ေနပါသည္။

----------*အငတ္ေဘးႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏အသိဥာဏ္မဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ ေသြးစုပ္မႈမ်ားေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ သင့္အားလိုအပ္ေနပါသည္။*------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ -------အၾကမ္းမဖက္ ဆန္႔က်င္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ား
၁. အငတ္ေဘးႀကံဳေတြ႕ေနၾကသူမ်ား (အေျခခံလက္လုပ္လက္စားမ်ား) . ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္အမားမ်ား . စက္႐ံု အလုပ္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား . ေန႔စား အခ်ိန္စား အလုပ္သမားမ်ား . ျပန္က် အလုပ္သမားမ်ား . လယ္သမား . ဆုကၠားသမားမ်ား . လိုင္းကားသမားမ်ား . တကၠဆီသမားမ်ား
၂. ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား . ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား . စူပါမားကတ္၀န္ထမ္းမ်ား . ဟိုတယ္ ၀န္ထမ္းမ်ား
၃. အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား . ရာထူးအဆင့္ဆင့္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား
၄. အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
၅. စစ္အစိုးရမွ ေကာင္းက်ဳိးရမထားသူမ်ားအားလံုး
၆. ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား--------------------------------- -------------------------------------------------------------------ပါ၀င္သူသည္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး တစ္ရပ္ႏွင့္ အထက္ရိွရပါမည္
၁. ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္
၂. ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးပြားသူျဖစ္ရမည္
၃. ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ရမည္ ၄. ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ၊ မွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းေျပာင္းလဲျခင္းကိုဆန္႔က်င္သူျဖစ္ရမည္၅. စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အားေပးေထာက္ခံသူျဖစ္ရမည္
၆. နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးမႈထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ လမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ရမည္
၇. ေန႔စား ႀကံ့ဖြတ္မ်ားႏွင့္တကြ နအဖ ၏ အခိုင္းအေစ ေတေလၾကမ္းပိုးမ်ားကို ရြံရွာရပါမည္။-------------------------------------------------------------------------------------------- -------လႈပ္ရွားမႈ အေသးစိတ္ရွင္းလမ္းခ်က္ဦးေႏွာက္မဲ့ေသာ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို လံုး၀ ဆန္႔က်င္ကာ ကိုယ္တုိင္ တတ္စြမ္းမႈျဖင့္လႈပ္ရွားရမည္
၁. မိမိတို႔ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အငတ္ေဘး ျပႆနာကို အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းေပးရန္လိုေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ မေၾကနပ္မႈကို ျပသရန္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပျခင္းျဖင့္ လိုင္းကားခသည္ လုပ္အားခထက္ပိုမ်ားေနေၾကာင္းကိုကမာၻကသိေအာင္ ျပသရမည္။
၂. ပုဂၢလိ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း တူညီေသာ ျပႆနာရိွေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္အစိုးရဗိုလ္ႀကီး၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာမွ်ယူေနၾကၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ေသးငယ္ေသာအစိတ္အပိုင္းေလာက္သာ လစာေပးေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးမႈႀကီးတြင္စစ္အစိုးရကို ၾကည္ျဖဴၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားလည္း အျပစ္ရိွၾကသည္။
၃. အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရမည္။ ျပည္သူ႔မ်ားကိုအလုပ္အေၾကြးျပဳရမည္။ စစ္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္၊ ျပည္သူမ်ားအား ေသြးစုပ္ေနျခင္း၏ ဒုတိယ တရားခံမျဖစ္သင့္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္၏ ရင္ဘတ္ကိုျပန္စမ္းၾကည့္ရင္ ငါဘာလုပ္သင့္သည္ကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ရပ္လံုး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ႐ံုးမတက္ပဲ ဆႏၵျပမႈႀကီးတစ္ရပ္ကို သင့္ပါ၀င္ပါ။ ကူညီပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
၄. အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေငြအရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္မ်ားေပါင္းစားကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေသးစားစက္မႈလက္မႈႏွင့္ တစ္ျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၀ါးၿမိဳေနၾကသည္ကိုသတိျပဳမိသင့္ပါသည္။
၅. သင္သည္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ သင့္ မိသားစု သင့္သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားထဲတြင္စစ္အစိုးရ၏ မတရားအႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ရဲမ်ားမွ ပိုက္ဆံညစ္ျခင္းမ်ားကို နိစၥဓူ၀ေတြ႔ျမင္ေနရသူျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ေသဆံုးခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား၏မိသားစုမ် ား၊ စစ္မုဒိမ္းမႈမ်ားမွတရားအႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားျဖစ္သ ူပါသည္။
၆. ေဆးတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊သိပၸံႏွင့္ ၀ိဇၨာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ တကၠသိုလ္အားလံုးမွေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ကို မငဲ့ပဲ အရည္အခ်င္းက်ဆင္းေစခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို ဆရာအင္းအား၊ ပစၥည္းအင္အားမေထာက္ပ့ံပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အရည္အခ်င္းက်ဆင္းေစခဲ့ပါသည္။စစ္ဘက္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ယ်ဥ္ၾကည့္လွ်င္ သိသာပါသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္တို႔၏ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္မည္မွ်ေလာက္ အဆင့္အတန္းက်ဆင္းေနၿပီဆိုတာကို သိသာပါသည္။ ယေန႔ေခတ္စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ပါေမကၡမ်ား ၊ ကထိကမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွတကၠသုိလ္ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ား အသိဆံုးျဖစ္ပါသည္။ (လံုး၀ အသိအမွတ္မျပဳခံရပါ။)------------------------------------------
ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ။ ၂၀၀၇ - ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ အၾကမ္းမဖက္ဆႏၵျပပြဲႀကီးကိုေထာက္ခံေၾကာင္းကို အထက္ပါက႑အလိုက္ မိမိတို႔ ေနရာယူေပးၾကပါ။ ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, August 19, 2007

ဟား ဟား ဟား ဟား


ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕မိတာေလးတစ္ခုကုိ share္ေပးလုိက္တယ္ ။ ေတာ္ေတာ္သေဘာက်ဖုိ႔ေကာင္းတယ္ဗ်။
ဟာသေလးပါ။

Friday, August 17, 2007

ေနာက္ကိုတစ္လွမ္းဆုတ္ရမည္ …..

“““ လုပ္ငန္းတစ္ခုဧ။္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက သူ႔လုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျမည္႔ အရည္အခ်င္းၿပည္႕၀ေသာManager မ်ား သို႔မဟုတ္ First Man မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း၊ သူ႕တြင္ရွိေသာ လူအမ်ားစုမွာ Second Man မ်ားသာ မ်ားေနေၾကာင္း၊ သူလည္းလက္လွမ္းမီသေလာက္ ႀကီဳးစားရွာေနေၾကာင္း ႏွင္႔မည္သို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ေကာင္းမည္နည္းဟုေျပာဖူးသည္။သူ႔လိုပင္ ယခုတေလာ လုပ္ငန္းရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလားတူျပသာနာမ်ိဳးႏွင္႔ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အလုပ္ရွာေနေသာလူငယ္တစ္ဦးက သူ႔တြင္ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကရခဲ႔တဲ႔ certificate အမ်ားႀကီးရွိေသာ္လည္း ယခုအထိ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမရေသးေၾကာင္းႏွင္႔ရေသာ အလုပ္မ်ားမွာလည္း သူရခဲ႔ေသာ certificate မ်ားႏွင္႔ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာနိမ္႔ေနသျဖင္႔မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာဖူးသည္။သူ႔လိူလူငယ္မ်ားလည္းအမ်ားႀကီးေတြ႔ေနရပါသည္။
ဒီႏွစ္ခု ဘာေၾကာင္႔ဟေနရသနည္းဆိုတာကို သံုးသပ္ၾကည္႔ဖို႔ေတာ႔လိုမည္ထင္သည္။လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း မိမိတို႔အလိုရွိေသာ အရည္အခ်င္းျပည္႔၀သည္႔မန္ေနဂ်ာမ်ားလိုခ်င္သလို အေရအခ်င္းျပည္႔၀ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားကလည္းသူ႔ေနရာႏွင္႔သူေနရာရၿပီးျဖစ္ေနသည္ကမ်ားသည္။သူတို႕ကိုလိုခ်င္လွ်င္လည္း သူမ်ားကေပးတာထက္ ပိုေပးမွရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။သို့မဟုတ္ပါကအရည္အခ်င္းၿပည့္၀ေသာမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ကိုရဖို့ရန္မွာမလြယ္ကူေပ။ပိုေပးတိုင္းလည္း လာခ်င္မွလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတို႔တြင္ရွိေသာ Second Man မ်ားကို First Man ျဖစ္လာေအာင္ႀကီဳးစားလွ်င္ေကာ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ မရွိဘူးလားဟုစဥ္းစားမိပါသည္။ အခ်ိန္ေပးဖို႔ေတာ႔ လိုမည္ထင္သည္။
အလားတူ certificate တစ္ထပ္ၾကီးကိုင္ျပီး အလုပ္ရွာေနေသာသူအဖို႔ကလည္း အလုပ္မရတိုင္း စိတ္ဓာတ္က်ေနဖို႕မလိုေပ။ မိမိဘက္က မည္မွ်လုပ္တတ္၊ လုပ္ႏိုင္ေၾကင္း ၿပသခြင့္ရဖို႕လိုသည္ကို သတိၿပဳရေပမည္။ certificate အမ်ားၾကီးရွိတိုင္းလုပ္ငန္းူရွင္ဘက္ကလည္း လစာအမ်ားၾကီးေပးၿပီးတန္းခန္႕လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိဧ။္ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိမႈ၊စာေတြ႔နွင့္လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္အသံုးခ်နိုင္မႈမ်ားအေပၚ ၾကည္႔ၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အလုပ္ရွာေနေသာ လူငယ္မ်ားအဖို႔မိမိတို႔ဧ။္ certificate ကိုသာ ၾကည့္မေနဘဲ အစပိုင္းတြင္ အနစ္နာခံၿပီး မိမိဧ။္ အစြမ္းအစကိုျပသနိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူဖို႔လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ First Man မ်ားကိုခ်ည္း လိုက္ရွာမေနဘဲ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ Second Man မ်ားကို First Man အျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ၾကေၾကင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ”””

ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွ အယ္ဒီတာ ေျပာထာတဲ့စကားေလးပါ။မွန္ပါတယ္ သူေျပာတာ။
ကၽြန္ေတာ္္ အင္မတန္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးထားတဲ့ေကာင္ပါ။စဥ္းစားလိုက္ရင္အျမင့္ႀကီးေတြႀကီးပဲ။
ဘယ္တံုးကထဲက၀င္ေနတဲ့ ဘ၀င္ျမင့္ေရာဂါလည္းမသိဘူး သူမ်ားခိုင္းဖက္လုပ္ရမဲ့အလုပ္ဆိုလံုး၀လုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။။
ခုေတာ့ အေပၚက အယ္ဒီတာ ေျပာသလိုပဲ၊ အေတြးအေခၚေတြေျပာင္းလဲဖို႔စတင္လိုက္ပါၿပီ။
ေလွခါးတစ္ခုကို ေအာက္ေျခကေနအပီအျပင္ တက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ။
ေရွ႔ကိုခုန္ဖို႔ ေနာက္ကိုတစ္လွမ္းဆုတ္ရမယ္……..Wednesday, August 15, 2007

မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္တ္ ဘီလ္ဂိတ္စ္တျဖစ္လဲ ရက္ေရာသူအလႉရွင္ ပရဟိတသမားႀကီး ဘီလ္ဂိတ္စ္


ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ကစၿပီး ကမၻာတ၀န္း ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခဲ့တဲ့ မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္တ္ရဲ႕
၀င္းဒုိးစ္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ (Windows Operating System) သစ္၊ ၀င္းဒုိးစ္ဗစ္စ္တာ (Windows Vista) ဟာ ဘီလ္ဂိတ္စ္အတြက္ေတာ့ ကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးထုတ္ကုန္ ျဖစ္ပါ ေတာ့မယ္။ အသက္ (၅၁) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဘီလ္ဂိတ္စ္ဟာ မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္တ္ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ကေန ေနာက္ႏွစ္မွာ အနားယူၿပီး သူ႕ရဲ႕ လူမႈဒါနျပဳ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ အာ႐ုံစိုက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
၀င္းဒုိးစ္ဗစ္စ္တာကုိ ေစ်းကြက္ထဲပုိ႔ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ နည္းပညာရဲ႕အနာဂတ္အေၾကာင္း၊ ပညာေရးကို ဘယ္လုိျပဳျပင္ၾကမလဲ၊ သူ႕ရဲ႕သားကိုေတာင္မွ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးတဲ့ေနရာမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ကန္႔သတ္ထားသလဲ စတာေတြကို တုိင္းမ္မဂၢဇင္းရဲ႕ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ထုတ္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဲဒီေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေမး - မိဘေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔သားသမီးေတြ ကြန္ပ်ဴတာသုံးတဲ့အေပၚ အေတာ္ေလးထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ဗစ္စ္တာကေပးထားတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ေတြးျမင္ပုံက ဖခင္တေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီလား။


ေျဖ - ဘယ္ႏွစ္နာရီပဲ ကြန္ပ်ဴတာသုံးရမယ္ဆုိတာ က်ေနာ့္သားကုိ က်ေနာ္ကန္႔သတ္ထားတယ္။ သူကေတာ့ အဲဒါကို အေတာ္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ပဲ။ “က်ေနာ့္ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး ဒီလုိပဲ သြားေတာ့မွာလား” လုိ႔ သူကေမးတယ္။ အရြယ္ေရာက္ရင္ေတာ့ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္ႏုိင္လာမွာေပါ့ဗ်ာ။


ေမး - ဆြစ္ဇာလန္က ဒါးဗုိ႔စ္မွာလုပ္တဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္* မွာ ဒီႏွစ္ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တာတခုက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားရဲ႕ အနာဂတ္အေၾကာင္းေနာ္။


ေျဖ - ဘာျဖစ္လာမလဲဆုိေတာ့ တီဗြီအစီအစဥ္ေတြကို အင္တာနက္ကေနတဆင့္ ပုိ႔မယ္ဗ်ာ။ ဒါဆုိရင္ တီဗြီလုိင္းေတြေျပာင္းဖုိ႔ ခင္ဗ်ားစဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ဘူး။ သတင္းအစီအစဥ္တခုရွိမယ္ဆုိပါစုိ႔၊ ခင္ဗ်ားက ေဘာလုံးပြဲႀကိဳက္တဲ့လူဆုိရင္ ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္တို႔က ေဘာလုံးပြဲအေၾကာင္းပုိျပမယ္။ ေနာက္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕က ရာသီဥတုအေၾကာင္း ခင္ဗ်ားသိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားအတြက္ သတင္းထဲမွာ အဲဒါပါလာမယ္။

ေမး - ဒါဆုိ က်ေနာ္တုိ႔လုိ ပုံႏွိပ္မီဒီယာေတြရဲ႕ အနာဂတ္က ဘယ္လုိမ်ားပါလိမ့္။

ေျဖ - က်ေနာ္တုိ႔လုိက္ေနတဲ့ ေနာက္လာမယ့္ဟာေတြထဲမွာ တခုက ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြဗ်။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြအတြက္ သုံးတဲ့ေငြကို ကေလးအားလုံးအတြက္ တက္ဘ္လက္တ္ (Tablet) ကြန္ပ်ဴတာေလးေတြ ၀ယ္တဲ့ေနရာမွာသုံးလုိက္ရင္ ကေလးေတြ သယ္ရပုိးရတာ နည္းသြားမယ္ဗ်ာ။ အဲဒါက ပိုၿပီး ကုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္လုိ႔ရသလုိ ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ ဆက္သြယ္ရတာ ပိုေကာင္းလာတာေပါ့။

ေမး - တျခား ဘယ္လုိနည္းပညာအေျပာင္းအလဲေတြ သိပ္မၾကာခင္မွာျဖစ္လာဖုိ႔ ခင္ဗ်ားျမင္ထားလဲ။

ေျဖ - အင္း … မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္တ္မွာ သိပ္ကုိထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕ရွိတဲ့ အားသာခ်က္ က်ေနာ့္မွာ ရွိထားတယ္ဗ်။ စက္႐ုပ္နည္းပညာ၊ စကားသံကုိနားလည္တဲ့နည္းပညာနဲ႔ တၿပဳိင္နက္ တည္းမွာ အလုပ္မ်ဳိးစုံလုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးျဖစ္ထြန္းမႈေတြကုိ သူတုိ႔လုိက္ေနၾကတယ္။ ဒီအိပ္မက္ေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြမက္ခဲ့ၾကတဲ့ အိပ္မက္ေတြေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ ကြန္ပ်ဴတာကုိ စကားေျပာလုိ႔ရတာမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္သူဆုိတာကုိ သိႏုိင္တဲ့ ကင္မရာတပ္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ဳိးေပါ့။ ၾကည့္မွန္က သာမန္ၾကည့္မွန္သက္သက္မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ခင္ဗ်ားအ၀တ္အစား၀တ္ၿပီး ၾကည့္လုိက္ရင္ “ကုိယ့္လူေရ … ဒီအ၀တ္အစားနဲ႔ေတာ့ ၾကည့္မေကာင္းဘူး” လုိ႔ေျပာမယ့္ ၾကည့္မွန္မ်ဳိးေပါ့။ ေနရာတုိင္းမွာ ဖန္သားျပင္ေတြ တပ္ထားမယ္ဆုိရင္ တကယ့္ကို ႀကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီေပါ့ဗ်ာ။

ေမး - ခင္ဗ်ားအိမ္မွာ လုပ္ထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလား။

ေျဖ - ဟား … ကိုယ့္လူေရ၊ က်ေနာ့္အိမ္မွာက ေနရာတုိင္းမွာ ဖန္သားျပင္အႀကီးႀကီးေတြ တပ္ထား ၿပီးၿပီဗ်။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါးႏွစ္ကတည္းက က်ေနာ္လုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ စိတ္ကူးကေတာ့ဗ်ာ က်ေနာ္တုိ႔ ခရီးထြက္သြားမယ္၊ အိမ္ျပန္ေရာက္လာတာနဲ႔ ခရီးထြက္တုန္းက ႐ုိက္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံေတြ အိမ္က ဖန္သားျပင္ေတြမွာ ျမင္ေနရတာမ်ဳိးေပါ့။ အခုကေန ေနာက္ငါးႏွစ္အၾကာမွာ ေမြးလာမယ့္ ကေလးတေယာက္အတြက္ ဒီလုိမ်ဳိး အမွတ္တရျဖစ္ရပ္ေတြကို အလြယ္တကူ မွတ္တမ္းတင္လုိ႔ ရလာမယ့္ကိစၥက အစစအရာရာ မွတ္တမ္းလုပ္ ေရးမွတ္သိမ္းဆည္းတတ္တဲ့ စနစ္တက်အရွိဆုံး မိခင္ေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာမွာေပါ့။

ေမး - အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က တခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ လုံး၀ေပ်ာက္ သြားမွာကိုေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္သက္သာရာ ရၾကမွာပဲ။

ေျဖ - အင္း … အဲဒါ မွန္တယ္ဗ်။ ဒီအေျခအေနေတြကို ျငင္းဆန္ဖုိ႔က ပိုခက္လာမယ္ဗ်ာ။

ေမး - ပညာေရးက ခင္ဗ်ား အဓိကအာ႐ုံစိုက္တဲ့ကိစၥတခုပဲ။ ဒီေတာ့ နည္းပညာကုိသုံးၿပီး ပုိေကာင္းတဲ့ ေလ့လာသင္ယူမႈ ျဖစ္လာမလား။

ေျဖ - ပညာေရးအေၾကာင္းေျပာရင္ ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်ရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဗ်။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ပညာေရးကို ေျပာင္းတယ္ဗ်ာ၊ ဗြီဒီယိုတိပ္ေခြက ပညာေရးကုိ ေျပာင္းတယ္ဗ်ာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အေထာက္အကူျပဳ သင္ၾကားနည္းက ပညာေရးကုိေျပာင္းတယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္မွာ အင္တာနက္ အႀကီးအက်ယ္ မျဖစ္ထြန္းလာခင္ထိကေတာ့ နည္းပညာက ပညာေရးေပၚ တကယ့္ တကယ္သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ဘူးဗ်။ သင္ယူတယ္ဆုိတာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ စိတ္ခြန္အား လႈံ႔ေဆာ္မႈအတြက္ အေျခခံအျမင္ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တည္းေပးတာပါပဲ။ ကိစၥရပ္ေတြကို ခင္ဗ်ား ဘာေၾကာင့္သင္ယူသင့္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့။ နည္းပညာက အဓိကအခန္းက႑မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းပညာဟာ မ်က္လွည့္ျပသလုိကုတဲ့ (၉၆) ပါးေရာဂါေပ်ာက္ေဆးေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။

ေမး - နည္းပညာက ပရဟိတလုပ္ငန္း လုပ္ပုံလုပ္နည္းေတြကို ေျပာင္းလဲေစသလားဗ်ာ။

ေျဖ - နည္းပညာက ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြကို နည္းပညာက အၿမဲတမ္း နားလည္ရမယ္ဗ်။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက ကြန္ပ်ဴတာေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ပညာေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲ မလားဗ်ာ။ တုိင္းျပည္အမ်ားႀကီးမွာဆုိ အဲဒါထက္ေတာင္ ပုိပါေသးတယ္။ စာသင္ခန္းေတြရွိရဲ႕လား၊ ဆရာ ဆရာမေတြ ရွိရဲ႕လား၊ လွ်ပ္စစ္မီးရွိရဲ႕လား ဆုိတာေတြေပါ့။ နည္းပညာသစ္ေတြယူၿပီး အဲဒါေတြသုံးဖုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြကို တြန္းတာဟာ ႐ူးသြပ္တာပဲဗ်။

ေမး - ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပုိင္အနာဂတ္အေၾကာင္း ေျပာရေအာင္။ မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္တ္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီေပါ့။

ေျဖ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔ကေနစလုိ႔ က်ေနာ့္ရဲ႕ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း** မွာ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ၿပီး မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္တ္မွာ အခ်ိန္ပုိင္းပဲလုပ္ေတာ့မယ္။ ဒါ တကယ့္ကို အေျပာင္းအလဲႀကီးပါ။ နိစၥ ဓူ၀ကိစၥေတြမွာ က်ေနာ္မပါေတာ့ဘူးေလ။။ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ေတာ့ဗ်ာ အဲဒီေပၚ ဘယ္လုိခံစား မိမလဲဆုိတာကို က်ေနာ္ မသိပါဘူး။

ေမး - ဒါဆုိရင္ အခု ၀င္းဒုိးစ္ (Windows Vista) ကုိ ေစ်းကြက္တင္တာဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးေပါ့။

ေျဖ - ဒါ က်ေနာ့္ ေနာက္ဆုံးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ကုိးလအတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ Office Software (Microsoft Office) နဲ႔ ၀င္းဒုိးစ္ရဲ႕ အဓိကက႑သစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွာဆုိေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ ေနာက္တႀကိမ္ေတာ့ ရဦးမယ္ဗ်။ အဲဒါေတြ ေစ်းကြက္တင္တဲ့အခါ သူတုိ႔ က်ေနာ့္ကုိ ဖိတ္ခ်င္ ဖိတ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ။
* World Economic Forum** Bill and Milanda Gates Foundation. (For more info visit :
http://www.gatesfoundation.org)10 Questions for Bill Gates: Richard Stengel and Lev Grossman. 12 Feb 2007 TIME Magazine

ကိုယ္နံ႔ထြက္ျခင္း

ေန႔စဥ္ဓူ၀လႈပ္႐ွားေနၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ၾကံဳတဲ့ေနရာကေန အဆင္ေျပသလို ေဖာ္ျပေပးထားတာပါ။

၁။ ေန႕စဥ္ေရခ်ိဳးပါ။ အထူးသျဖင့္ေခၽြးထြက္မ်ားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခုကို လုပ္ျပီးခ်ိန္တြင္ခ်ိဳးပါ။

၂။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ဂ်ိဳင္းေမြးရိတ္ျခင္းအားျဖင့္ ထြက္လာေသာေခၽြးမ်ားသည္ အေမြးအမွင္မ်ားထဲတြင္ စုေအာင္မေနေတာ့ပါ။

၃။ ေရခ်ိဳးျပီးခ်ိန္တြင္ ခန္ဒါကုိယ္တစ္ခုလံုးအား ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။ သန္႔ရွင္းေပမယ့္ သိပ္ျပီးႏုည့ံေသာ ကိုယ္သုတ္ပ၀ါထက္ အနည္းငယ္ၾကမ္းေသာ ကိုယ္သုတ္ပ၀ါက အလုပ္ပိုျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အနံ႔ေပ်ာက္ဖို႔ ေရေမႊးေတြ၊ ေပါင္ဒါေတြသံုးျခင္းဟာ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ေခၽြးနံ႔နဲ႔ေရာျပီး အပိုမိုဆိုး၀ါးေသာ အနံ႔ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၅။ ကိုယ္သံုးေနက် အနံ႔ေပ်ာက္ေဆးေတြကိုသာ သံုးပါ။

၆။ အ၀တ္အစားေတြကို ပံုမွန္ေလွ်ာ္ေပးပါ။

၇။ အရမ္က်ပ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားထက္၊ ေခ်ာင္ခ်ိသက္သာေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ပါ။

၈။ ခ်ည္ထည္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ အတြင္းခံမ်ားကို ၀တ္ျခင္းျဖင့္ ေခၽြးေအာင္းေနေသာ အျဖစ္ကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

၉။ တစ္ေန႔ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾက္မ္ထက္ပိုျပီးလည္း ေရမခ်ိဳးပါနဲ႔။ အေရျပားေပၚက အနံ႔ဆိုးေတြကို ေပ်ာက္ေစတဲ့ ဘက္တီးရီးယား ပိုးေတြကိုေသေစႏိုင္တဲ့ အတြက္ ျပသနာပိုဆိုးႏိုင္ပါတယ္။

၁၀။ တစ္ခ်ိဳ႕ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြမွာ chlorophyll ပါ၀င္ျပီး သဘာ၀အနံ႔ေပ်ာက္ေဆး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားမ်ားစားေပးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္နံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၁၁။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ

ေစ်းေတြတက္ကုန္ၿပီဗ်ိဳ.

ဘယ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ေရနံေစ်းေတြကစားေနလုိက္လဲေတာ့မသိဘူး
ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ကုန္ၿပီိိီိိီ။
အရင္တုန္းက Bus ကားခ ၅၀ိ/- ဆိုတာက အခု ၁၀၀ိ/- တဲ့ဗ် .. သိတဲ့အတုိင္း ရန္ကုန္မွာက ဘယ္သြားသြားဗ်ာ Bus ကားနဲ႔ပဲ အားလုံးသြားေနၾကရတာ အခု Bus ကားခေတြ႕ က ၁၀၀ိ/- ဆုိေတာ့ အမေလး ေလး . . .. ..
ဒါ Bus ကားခပဲရွိေသးတာ လားအံုးမွာထပ္ၿပီး ဟိုေစ်းဒီေစ်းေတြ။ ကြၽန္ေတာ္အခု Company တစ္ခုမွာလုပ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ တစ္လစရိတ္ဆုိရင္ ထမင္းတစ္နပ္စာကုိ ၅၀၀ိ/- နဲ႕ပဲ တြက္အုံး ထမင္းႏွစ္နပ္ ၁၀၀၀ိ/- နဲ႔ အလုပ္အသြားအျပန္ ကားခ ၂၀၀ိ/- ဆုိေတာ့ တစ္ရက္ကုိ အနည္းဆုံး ၁၂၀၀ိ/- ေလာက္ ဘာမွမလုပ္ပဲနဲ႔ ကုန္ေနၿပီ။ တစ္ရက္ကုိ ၁၂၀၀ တစ္လကုိ ၃၆၀၀၀ိ/-

Oh my God! ရတဲ့လခေတာ့ ေျပာင္ပါၿပီဗ်ာ !
မျဖစ္သင့္ဘူးဗ်ာ ဒီေလာက္ေစ်းေတြႀကီးကုန္တာ။
ကားသမားေတြအေနနဲ႔လည္းမွန္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ တစ္ဂါလံကုိ ၅၀၀၀ိ/-
ဓါတ္ဆီ တစ္ဂါလံကုိ ၄၅၀၀ိ/- ဆုိမွေတာ့ သူတို႔လည္း ကားခေတြတက္
ပစ္ၾကေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ။

သူတို႔ အျဖစ္ကလည္းဆိုးတယ္ဗ်၊ ထုပ္ေစ်းေတြတက္ေတာ့့့မယ္ ဆိုတာကို ဘာမွလည္းႀကိဳမေၾကညာဘဲနဲ႕႐ုပ္တရက္ႀကီး ဆီဆိုင္မွာဆီသြားထုပ္ေတာ့မွ မ်က္လံုးျပဴးသြားတာ။
ဘာမွလည္းျပန္ေျပာလို႔ မရ။ဒီေတာ့မ်က္လံုးႀကီးပဲျပဴးၿပီးျပန္လာခဲ့ၾကတာေပါ႔၊
အဲသူတို႕ျပဴးလာတဲ့မ်က္လံုးေတြက ေနာက္ဆံုး ခရီးသြားေတြစီေရာက္သြားေတာ့တာေပါ့။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္းဒီလူထုကေက်ာစီးၿပီး ခံေနရတာပါပဲ
ေအးေလ ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္းမွ ပန္းပြင့္ေတြက လွေတာ့မွာေပါ့၊

ဘယ္သူ႕ကုိ ဘာေျပာရမွန္းကုိ မသိေတာ့ပါဘူးဗ်ာ.....

Sunday, August 12, 2007

For Boyfriends & For Girlfriends


Friday, August 10, 2007

Positive Attitude.........

READ IT VERY CAREFULLY……………………………………………………………………… ..Father: I want you to marry a girl of my choice
Son: "I will choose my own bride!"
Father: "But the girl is Bill Gate's daughter."
Son: "Well, in that case...ok"

Next Father approaches Bill Gates.

Father: "I have a husband for your daughter."
Bill Gates: "But my daughter is too young to marry!"
Father: "But this young man is a vice-president of the World Bank."
Bill Gates: "Ah, in that case...ok"

Finally Father goes to see the president of the World Bank.

Father: "I have a young man to be recommended as a vice-president."
President: "But I already have more vice- presidents than I need!"
Father: "But this young man is Bill Gate's son-in-law."
President: "Ah, in that case...ok"

This is how business is done!!


Moral:

Even If you have nothing, you can get anything. But your attitude should be positive

Thursday, August 09, 2007

ျမန္မာBLOG ႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ဧ။္ ဒုကၡ……

အမေလး……လုပ္ၾကပါအံုး ဗ်ိဳ…..
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၄ႏွစ္ ေလာက္ဂတဲက ဗူးယိုျပီး ျမန္မာtyping ကိုမေလ႔က်င္႔ ခဲ႔တာ ခုမွာ႔ ဒုကၡ လွလွ ၾကီး ေတြ႕ေနၿပီ။
ေရးခ်င္ေဇာ နဲ႔ေရးေနေပမဲ႔ Myanmar Keyboard Layout စာရြက္ၾကီးၾကည္႕လိုက္ Keyboard ေပၚမွာရွာလိုက္ နဲ႔ သံသရာလယ္ေနတာ ဒီ post ေလးတစ္ခုၿပီးဖို႔ကိူ တစ္နာရီေလာက္ၾကာ သြားၿပီ…………….

၀ူး……ေမာတြားၿပီ ဗ်ာ……………………………….